คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

  1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)

  2. รายได้ประจำ 7,000 บาท ขึ้นไป

  3. พนักงานประจำ อายุการทำงาน 4 เดือน ขึ้นไป

  4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

  5. มีสัญชาติไทย

สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ

  1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)

  2. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้

  3. ประกอบธุรกิจตั้งแต่ 6.เดือนขึ้นไปโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการประกอบกิจการ /p>

  4. มีรายการเดินบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป + หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงิน