วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตอบแทนคืนสู่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง


พันธกิจ

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
• ใส่ใจความต้องการของลูกค้า และเข้าถึงได้ง่าย
• มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อพร้อมเป็นบริษัทเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล