อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

- ดอกเบี้ย    15% ต่อปี

- ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ     13% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

- ค่าอากรสแตมป์  1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2000 บาท  หรือเศษของเงินกู้ 2000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

- ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน (ชำระที่จุดบริการชำระ)  10-30 บาท ต่อครั้ง

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต  ตามจริงไม่เกิน 12 บาท ต่อครั้ง

- ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  100 บาท ต่องวด