จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

  จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจถือเป็นส่วนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี  J Fintech จึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ลูกค้า
J Fintech จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าเชื่อถือ

2. ผู้ถือหุ้น
J Fintech มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี ยั่งยืน แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของกลุ่มองค์กร

3. พนักงาน
J Fintech ตระหนักดีว่า พนักงานคือ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทจึงเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และมีผลตอบแทนต่อพนักงานที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

4. คู่ค้า/ เจ้าหนี้
J Fintech จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้คู่ค้า และซัพพลายเออร์ หรือเอาท์ซอร์ส ของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และมีความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
J Fintech ตระหนักดีว่า สังคมที่ดีนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจที่ดี จึงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือต่อกิจกรรมทางสังคม

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า
J Fintech จะประกอบธุรกิจภายในกรอบกติกา การแข่งที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ไม่ทำลายชื่อเสียง หรือกล่าวร้ายต่อคู่แข่งขันทางการค้า

7. การรักษาความลับของลูกค้า
J Fintech ตระหนักดีว่า ข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือตามคำร้องขอของหน่วยงานภาครัฐ

8. การปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับ และการให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำกับดูแล
J Fintech ตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งข้อมูลตามที่หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐร้องขอ และจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับ