ข้อมูลบริษัท

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด (หรือชื่อเดิม บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด) ตั้งขึ้นโดยวิสัยทัศน์นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ที่ตั้งเป้าหมายขยายโอกาสทางธุรกิจเข้าไปสู่ธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก โดยบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ด้วยทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยมีบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 120,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง อีกทั้ง บริษัทได้พันธมิตรที่สำคัญในการทำธุรกิจคือ Shinsei Financial Group ที่เข้ามาพัฒนาระบบการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับบริษัท ซึ่งจะยิ่งทำให้บริษัทมั่นใจอย่างสูงว่าจะมีระบบที่ได้มาตรฐานระดับโลก รองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ปี 2559 ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ของการผนึกกำลังร่วมกันของของบริษัทในกลุ่ม (Synergy) บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนสร้างความเข้มแข็งในด้านเงินทุนให้กับบริษัท โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,220,000,000 บาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของกลุ่มบริษัทในด้านเงินทุน