คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา
กรรมการ
นายปิยะ พงษ์อ้ชฌา
กรรมการ
นางมณี สุนทรวาทิน
กรรมการ
นางสาวลัดดา วรุณธารากุล 
กรรมการ
Mr. Uematsu Takeharu
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร