เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับพนักงานประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน

2. เอกสารแสดงรายได้

- สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง

- สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

สำหรับเจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. เอกสารแสดงรายได้สมุดเดินบัญชี 6 เดือนล่าสุด+หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงิน

3. เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ/กิจการส่วนตัว เช่น ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพานิชย์ เช่น เอกสารเช่าพื้นที่/เช่าแผง (ถ้ามี)